ע"פ החוק לא נדרש לפרסם טפסי ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ובכירים (לדוגמה, ראש הרשות וסגניו, חברי מועצה, מנכ"ל והנהלה בכירה),

ככל שיש כאלה הם חתומים במשרדים של המועצה וניתן לעיין בהן בתיאום מראש.