פרטים אישיים

מצב משפחתי
מצב משפחתי
פרטים על מקומות עבודה קודמים
שם פרטישם משפחהכתובתמספר טלפוןמקום עבודה / קשר למועמד
פרטי ממליצים
שם פרטישם משפחהכתובתמספר טלפוןמקום עבודה / קשר למועמד

מידע נוסף על המועמד

בעל/ת רישיון נהיגה
בעל/ת רישיון נהיגה
האם עומד לשימושך רכב ברוב ימות השבוע?
האם עומד לשימושך רכב ברוב ימות השבוע?
האם נדרשת כיום סודיות בקשר עם מועמדותך?
האם נדרשת כיום סודיות בקשר עם מועמדותך?
קרבת משפחה לעובד/ת מועצה/ עמותה לחינוך/עמותה לספורט /חברה/או למנהל או לחבר מליאה או וועד מקומי ממונה
קרבת משפחה לעובד/ת מועצה/ עמותה לחינוך/עמותה לספורט /חברה/או למנהל או לחבר מליאה או וועד מקומי ממונה
* "קרוב משפחה"- בן זוג, הורה, בן/בת, אח/ות, גיס/ה, דוד/ה, בן-אח/בת-אח, בן-אחות/ בת-אחות, חותן/חותנת, חם/חמות, חתן, כלה, נכד/ה, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים. * "עובד"- לרבות עובד הרשות המקומית במעמד ארעי או על פי חוזה מיוחד. * "ממונה"- ראש הרשות המקומית, סגניו, חבר המועצה או עובד באותה רשות מקומית הממונים על יחידת מינהלית ברשות המקומית.
חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
יש לסמן את כל המקומות המתאימים

השכלה

עממית
שם הקורסמשך הקורסשם המוסדמועדתעודת גמר
תיכונית
שם הקורסמשך הקורסשם המוסדמועדתעודת גמר
מקצועית
שם הקורסמשך הקורסשם המוסדמועדתעודת גמר
גבוהה
שם הקורסמשך הקורסשם המוסדמועדתעודת גמר
אחרת
שם הקורסמשך הקורסשם המוסדמועדתעודת גמר
השתלמויות
שם הקורסמשך הקורסשם המוסדמועדתעודת גמר

שפות

עברית
עברית
ערבית
ערבית
אנגלית
אנגלית

ציפיות בנושא השכר (ברוטו)

הנני מציע/ה בזה את מועמדותי למשרה הנ"ל
הנני מציע/ה בזה את מועמדותי למשרה הנ"ל (חובה) שדה חובה
הנני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי הם נכונים
הנני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי הם נכונים (חובה) שדה חובה
Browser not supported