דרישת המפרט הרשותי - דרישות פרטניות

מחובתו של מבקש הרישיון לקיים את מלוא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק הדרישות הפרטניות – להלן. יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות. זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

 • מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.
 • מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שבו מותר מסחר רק בקומה התחתונה.
 • מגורים משולב מסחר – מבנה הכולל קומות מגורים וקומות אחרות המיועדות למסחר.
 • שטחים חקלאיים – כהגדרתם  בתב"ע.

בנוסף לאמור במסמך זה בעמודת מדיניות המועצה, על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה. בכל סתירה ביניהן – הוראות התב"ע הן הגוברות.

מבקש רישיון זכור: הדין המחייב הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש. 

דרישות פרטניות מעסקים:

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה 

קבוצה

מספר פריט בצו

תיאור פריט העיסוק

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות רשות הרישוי

 

1. בריאות

רוקחות

קוסמטיקה

1.1

בית מרקחת

בעל העסק יחזיר פסולת תרופות פגי תוקף ופסולת חומרים מסוכנים לספק/יצרן או יפנה אותם באמצעות קבלן מורשה לאתר מאושר על פי חוק. בעל העסק ישמור את אישורי הפינוי, אישורי קליטה ותעודות קבלה בעסק למשך שנה לפחות ויציגם לפי דרישה.

קישור למפרט אחיד

מותר במבנה מגורים מסחרי ובאזור תעסוקה ומסחר

 

1. בריאות

רוקחות

קוסמטיקה

1.2א

תמרוקים – ייצורם

 

מותר באזורי תעשייה

 

1. בריאות

רוקחות

קוסמטיקה

1.2ב

תמרוקים - אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום

 

מותר באזור תעשייה ובאזור תעסוקה ומסחר

 

1. בריאות

רוקחות

קוסמטיקה

1.3א

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי - ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי

 

מותר באזורי תעשייה

 

1. בריאות

רוקחות

קוסמטיקה

1.3ב

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי - אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

אין לשפוך שפכים המכילים תכשירים נוזליים למערכת הביוב או הניקוז הציבורית. שפך של תכשירים, תכשירים ותכשירים שפג תוקפם, יפונו באמצעות קבלן מורשה לאתר מאושר על פי חוק ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו מעת לעת.

מותר באזור תעשייה ובאזור תעסוקה ומסחר

 

1. בריאות

רוקחות

קוסמטיקה

1.3ד

הרכבת ציוד רפואי

 

מותר באזורי תעשייה

 

1. בריאות

רוקחות

קוסמטיקה

1.4א

טיפול יופי וקוסמטיקה,

פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

קישור למפרט אחיד

מותר במבנה מגורים בכפוף לקבלת היתר לשימוש חורג ובמבנה מגורים מסחרי

 

1. בריאות

רוקחות

קוסמטיקה

1.4ב

מספרה

קישור למפרט אחיד

מותר במבנה מגורים בכפוף לקבלת היתר לשימוש חורג ובמבנה מגורים מסחרי

 

1. בריאות

רוקחות

קוסמטיקה

1.5א

מעבדות לא רפואיות- מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 5.1ב, 5.1ג ו-6.1

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים. במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות: חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח %110 מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים. שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים, יאספו ויאוחסנו בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים(סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א-1990.

ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו מעת לעת. בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת כאמור ואישורי קליטה ותעודות קבלה פסולת על פי דרישת המועצה. במקרה הצורך ועל פי דרישת המועצה, בעל העסק יתקין וונטות ומערכות לטיפול בפליטות מהוונטות, מעל שולחנות עבודה בהם יש שימוש בחומרים מסוכנים.

מותר באזור תעשייה

 

1. בריאות

רוקחות

קוסמטיקה

1.5ב

מעבדות לא רפואיות- מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים. במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות: חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח %110 מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים. שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים, יאספו ויאוחסנו בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור. בתקנות רישוי עסקים(סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א-1990.  ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו מעת לעת. בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת כאמור ואישורי קליטה ותעודות קבלה פסולת על פי דרישת המועצה. במקרה הצורך ועל פי דרישת המועצה, בעל העסק יתקין וונטות ומערכות לטיפול בפליטות מהוונטות, מעל שולחנות עבודה בהם יש שימוש בחומרים מסוכנים.

 

קישור למפרט האחיד

 

מותר באזור תעשייה

 

1. בריאות

רוקחות

קוסמטיקה

1.6

מעבדה רפואית - מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות(, התשל"ז-1977 ,למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים. במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות הבאות: חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח %110 מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים. שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים, יאספו ויאוחסנו בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור בסעיף הקודם ובעל העסק יפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק בהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים(סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א-1990.ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו מעת לעת. בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת כאמור ואישורי קליטה ותעודות קבלה פסולת על פי דרישת המועצה. במקרה הצורך ועל פי דרישת המועצה, בעל העסק יתקין וונטות ומערכות לטיפול בפליטות מהוונטות, מעל שולחנות עבודה בהם יש שימוש בחומרים מסוכנים.

מותר באזור תעשייה

1. בריאות

רוקחות

קוסמטיקה

1.7

מעבדת שיניים

פסולת המוגדרת כפסולת רפואית או פסולת

חומרים מסוכנים תפונה על פי כל דין. בעל העסק ישמור בעסק את תעודות המשלוח החתומות של פסולת הכספית מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך שנה לפחות.

בעל עסק שיימצא כגורם לרעש בלתי סביר,

כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 ,כתוצאה מפעילות מערכות קירור, אוורור ומיזוג או הפעלת מנועים גנרטורים וכדומה בעסקו, יחויב בהגשת סקר אקוסטי ובו פתרונות להפחתת הרעש לאגף איכות הסביבה.

בעל העסק יישם את הפתרונות להפחתת הרעש, לאחר שיאושרו על אגף איכות הסביבה ויוכיח, על ידי דוח מומחה, שאינו גורם יותר לרעש בלתי סביר.

בעל עסק לא יגרום לריח חזק או בלתי סביר כהגדרתו בנוהל להגדרת מפגעי ריח של המשרד  להגנת הסביבה  וכהגדרתו בחוק למניעת מפגעים התשכ"א – 1961 .

היה ונמצא שהעסק גורם לריח חזק או בלתי סביר, יחויב בעל העסק להתקין אמצעים למניעת הריח החזק או הבלתי סביר על פי המלצות חוות דעת מקצועית שהוכנה על ידי יועץ מטעם בעל העסק,

לאחר שהמלצות אלו אושרו על ידי אגף איכות הסביבה

 

קישור למפרט אחיד

 

מותר במבנה מגורים מסחרי ובאזור תעסוקה ומסחר

 

 

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

קבוצה

מספר פריט בצו

תיאור פריט העיסוק

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות רשות הרישוי

2

דלק

ואנרגיה

 1.  

 

גז - מילוי מכלים ומכליות

 

אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות.

2

דלק

ואנרגיה

 1.  

 

גז - אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז

 

מותר באזור תעשייה

2

דלק

ואנרגיה

 1.  

 

גז - מכירתו, חלוקתו

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעשייה

2

דלק

ואנרגיה

 1.  

 

גז - שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו

חניית רכבים לאחר שעות העבודה אך ורק במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה ורק כשהרכב ריק לגמרי מגז.

קישור למפרט האחיד

 

2

דלק

ואנרגיה

 1.  

 

תיקון מיכלים

קישור למפרט האחיד

אסור באזורי מגורים

2

דלק

ואנרגיה

 1.  

 

גז - חניון למכליות

חניית רכבים לאחר שעות העבודה אך ורק במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה ורק כשהרכב ריק לגמרי מגז.

 

2

דלק

ואנרגיה

 1.  

 

תחנת תדלוק בגז

 

ההקמה וההפעלה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18 בהתייחס לסוג התחנה

2

דלק

ואנרגיה

2.2.א

תחנת דלק ותדלוק

קישור למפרט האחיד

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית תמ"א 18, בהתייחס לסוג התחנה.

2

דלק

ואנרגיה

2.2.ד

דלק לסוגיו - אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976

 

מותר רק לצורך שימוש עצמי של העסק.

 

2

דלק

ואנרגיה

2.2.ה

דלק לסוגיומסופי דלק

 

אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות.

2

דלק

ואנרגיה

2.2.ז

דלק לסוגיוחניון למכליות דלק

חניית רכבים לאחר שעות העבודה אך ורק במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה ורק כשהרכב ריק לגמרי מדלק.

 

2

דלק

ואנרגיה

2.2.ח

דלק לסוגיושינועו במכליות

חניית רכבים לאחר שעות העבודה אך ורק במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה ורק כשהרכב ריק לגמרי מגז.

 

2

דלק

ואנרגיה

2.3.

פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון

 

הכנה, עיבוד ואחסון פחם אבן, הכנה ועיבוד פחם עץ אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות. אחסון ומכירת פחם עץ באריזות לשימוש ביתי מותר במקום שמותר מסחר

2

דלק

ואנרגיה

2.4.

תחנת כוח

 

אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות.

 

 

קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים

קבוצה

מספר פריט בצו

תיאור פריט העיסוק

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות רשות הרישוי

3

חקלאות, בעלי חיים

3.1

בית מטבחיים , בית נחירה, בית שחיטה

קישור למפרט האחיד

מותר למעט אזורי מגורים או אזור מגורים מעורב ובכפוף לאישור משרד החקלאות

3

חקלאות, בעלי חיים

3.2א

בעלי חיים לרבות ימיים- בעלי חיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

קישור למפרט האחיד

מותר בשטח תעשייתי חקלאי על פי תכנית מחוזית 21904תכנית למבנים חקלאיים במחוז צפון

3

חקלאות, בעלי חיים

3.2ו

בעלי חיים לרבות ימיים - מספרה

קישור למפרט האחיד

 

3

חקלאות, בעלי חיים

3.2ח

בעלי חיים, לרבות ימיים - עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

 

מותר בשטח תעשייתי חקלאי על פי תכנית מחוזית 21904תכנית למבנים חקלאיים במחוז צפון

3

חקלאות, בעלי חיים

3.3ב

הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים - וניקויים

 

הדברה חקלאית בכלים אחרים וניקויים – מותר באזור תעשייה

3

חקלאות,  בעלי חיים

3.4א

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי -ייצורם, אריזתם, אחסונם

קישור למפרט האחיד

אסור בתחום המועצה בהתאם

לתוכניות החלות.

3

חקלאות,  בעלי חיים

3.4ג

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי - מכירתם

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעסוקה ומסחר ובאזור תעשייה

3

חקלאות,  בעלי חיים

3.5א

מזון לבעלי חיים - ייצורו, עיבודו, אריזתו

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעשייה

3

חקלאות,  בעלי חיים

3.5ב

מזון לבעלי חיים - אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

קישור למפרט האחיד

 

3

חקלאות,  בעלי חיים

3.6א

פסדים - איסופם, מכירתם

 

מותר באזור תעשייה

3

חקלאות,  בעלי חיים

3.6ב

פסדים - עיבודם

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעשייה

3

חקלאות,  בעלי חיים

3.7א

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות - ייצורם

 

מותר באזור תעשייה

3

חקלאות,  בעלי חיים

3.7ב

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי, למעט תרופות - אחסונם

 

מותר באזור תעסוקה ומסחר ובאזור תעשייה

 

 

קבוצה 4 – מזון

קבוצה

מספר פריט בצו

תיאור פריט העיסוק

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות רשות הרישוי

4

מזון

4.2.א

בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

קישור למפרט האחיד

הגשה ומכירה של משקאות משכרים בעסק תותר  בהתאם לתנאים הקבועים על פי כל דין .

מבקש הרישיון יתקין אמצעים למניעת מטרדי עשן וריחות על פי ההנחיות שיועברו אליו על ידי היחידה לאיכות הסביבה, במידת הצורך ועל פי הנסיבות.

מותר במבנה מגורים מסחרי, באזור תעשייה, באזור תעסוקה ומסחר ובאזור תיירות ונופש

מבקש הרישיון ישלח ליחידה לאיכות הסביבה חוזה התקשרות עם חברה המבצעת תחזוקה מונעת ושוטפת, לכל המתקנים למניעת ריחות ועשן, שהותקנו בעסק.

מבקש הרישיון  יתקין לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן  תקני שגודלו ונפחו ייקבעו בהתאם לפעילות העסק. המפריד יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן ובתדירות שיאפשרו עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של בכללי תאגידי מים וביוב(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) , תשע"ד-2014

ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית.

השומנים והשמנים המפונים מהמפריד יפונו באחריות מבקש הרישיון ועל חשבונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. קבלות המעידות על הפינוי כאמור, יישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה.

שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שומן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.

מבקש הרישיון  ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש חזק מעבר לכותלי העסק.

בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של בשר:

מבקש הרישיון  יעמוד בכל האמור בסעיף 10.3 בפרק "תנאים כלליים".

4

מזון

4.2.ב

בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו לרבות משלוח מזון למעט עסק כמפורט בפריט - 4.6 בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.8

בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת המועצה מקומית, יתקין ויפעיל מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר, שתתופעל ותתוחזק על פי הוראות היצרן. בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) , תשע"ד-2014 , אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, מתאגיד המים מי הגליל. בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב . תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין. בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם למועצה מקומית, על פי דרישה. בעל העסק יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח %110 .השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה ויוצגו למועצה מקומית, על פי דרישה. בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים .

קישור למפרט האחיד

מותר במבנה מגורים מסחרי, באזור תעשייה, באזור תעסוקה ומסחר ובאזור תיירות ונופש

4

מזון

4.2.ג

בית אוכל – מקום להכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט עסק כמפורט בפריט 4.6- הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6ה

בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, ט יגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת המועצה מקומית, יתקין ויפעיל מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר, שתתופעל ותתוחזק על פי הוראות היצרן. בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) , תשע"ד-2014 , אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, מתאגיד המים מי הגליל. בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע" ד – 2014 . תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין. בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם למועצה מקומית, על פי דרישה. בעל העסק יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110% . השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה ויוצגו למועצה מקומית, על פי דרישה. בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים .

קישור למפרט האחיד

מותר במבנה מגורים מסחרי ובאזור תעסוקה ומסחר

4

מזון

4.3.א

בית קירורלבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם

בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים .

מותר באזור תעשייה

4

מזון

4.3.ב

בית קירור - למזון אחר ומרכיביו

 

מותר באזור תעשייה

4

מזון

4.4.ב

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהםטיפול בבשר גולמי ואריזתו, ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום

בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים .

מותר באזור תעשייה

4

מזון

4.4.ז

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהםטיפול בבשר גולמי ואריזתו , ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום

בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים .

מותר באזור תעשייה

4

מזון

4.5.ב

חלב גולמי - הובלתו

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעשייה

4

מזון

4.6.א

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ייצורו, עיבודו אריזתו, מחומרי גלם שאינו מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום

בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים .

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעשייה

4

מזון

4.6.ג

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם – אחסונו

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעשייה ובאזור תעסוקה ומסחר

4

מזון

4.6.ד

 

קישור למפרט האחיד

 

4

מזון

4.6.ה

הסעדה (קייטרינג) - כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972

בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת המועצה מקומית, יתקין ויפעיל מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר, שתתופעל ותתוחזק על פי הוראות היצרן. בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) , תשע"ד-2014  אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, מתאגיד המים מי הגליל. בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע" ד – 2014 . תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין. בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם למועצה מקומית, על פי דרישה. בעל העסק יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110% . השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה ויוצגו למועצה מקומית, על פי דרישה.

בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים .

 

4

מזון

4.6.ו

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום; ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם שאינו מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טונות ליום

בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים .

מותר באזור תעשייה

 

 

 עסקי ייצור מזון קטנים יוכלו לקבל אישור גם באזורים אחרים לפי שיקול דעת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ומהנדס המועצה

4

מזון

4.7.א

קיוסק

קישור למפרט האחיד

מותר במבנה מגורים מסחרי , באזור תעסוקה ומסחר ובאזור תיירות ונופש

4

מזון

4.7.ב

מרכולמקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון;

קישור למפרט האחיד

מותר במבנה מגורים מסחרי ובאזור תעסוקה ומסחר

4

מזון

4.7.ג

אטליזמכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

בעל העסק יפעל בהתאם לאמור בהנחיות מכח חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון)   2015 בהנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום , של בשר ובשר בעלי כנף , באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים.

בעל עסק יעמוד בכל האמור בסעיף בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים . בעל עסק לא יעבד בשר אלא אם כן יש לו היתר לכך ברישיון העסק.

קישור למפרט האחיד

מותר במבנה מגורים מסחרי ובאזור תעסוקה ומסחר

4

מזון

4.7.ד

מרכולכמשמעותו בפרט 4.7 ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת המועצה מקומית, יתקין ויפעיל מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר, שתתופעל ותתוחזק על פי הוראות היצרן. בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) , תשע"ד-2014  אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, מתאגיד המים מי הגליל. בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע" ד – 2014 . תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין. בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם למועצה מקומית, על פי דרישה. בעל העסק יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110% . השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה ויוצגו למועצה מקומית, על פי דרישה.

בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים . בעל העסק יפעל בהתאם לאמור בהנחיות מכח חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון)   2015 בהנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום , של בשר ובשר בעלי כנף , באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים .

בעל עסק יעמוד בכל האמור בסעיף בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים . בעל עסק לא יעבד בשר אלא אם כן יש לו היתר לכך ברישיון העסק.

מותר ובאזור תעסוקה ומסחר

4

מזון

4.8.

משקאות משכרים – פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

קישור למפרט האחיד

 

 

 

קבוצה 5 – מים ופסולת

קבוצה

מספר פריט בצו

תיאור פריט העיסוק

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות רשות הרישוי

5 מים ופסולת

5.1.א

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - תחנת מעבר ומיון

 

ע"פ תב"ע ייעודית

5 מים ופסולת

5.1.ב

איסופה, הובלתה של אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים

מבקש הרישיון יאסוף ויוביל את הפסולת באחריותו ועל חשבונו לאתר המאושר על פי דין ועל ידי הרשות-במידה והוא מטפל בפסולת של הרשות.

 

מבקש הרישיון לא יבצע בפסולת הנאספת כל  פעולה של עיבוד, ניצול מיחזור או מיון.  אלא רק באתר המורשה לכך על פי כל דין ועל ידי הרשות (במקרה והאתר נמצא בתחומה).

 

מבקש הרישיון  יאחסן כלי אצירה - ריקים או מלאים – רק במקום המאושר על ידי הרשות.

 

           

מבקש הרישיון  יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת רק במקום אחר שאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.

 

חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

 

קישור למפרט האחיד

 

5 מים ופסולת

5.1.ג

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

קישור למפרט האחיד

 

5 מים ופסולת

5.3.ג

שפכים וקולחין - הובלתם במכליות

חניית רכבים לאחר שעות העבודה אך ורק במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה ורק לאחר שהרכבים רוקנו ונשטפו במקום מאושר על פי חוק.

קישור למפרט האחיד

 

 

 

קבוצה 6 – מסחר ושונות

קבוצה

מספר פריט בצו

תיאור פריט העיסוק

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות רשות הרישוי

6 מסחר ושונות

6.1

אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה

תנאים ספציפיים יינתנו לעסק בהתאם לאופי והקף פעילותו.

קישור למפרט האחיד

 

6 מסחר ושונות

6.2

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

תנאים ספציפיים יינתנו לעסק בהתאם לאופי והקף פעילותו.

קישור למפרט האחיד

 

6 מסחר ושונות

6.4

מכבסה- ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבני ין מגורים לשימוש הדיירים

קישור למפרט האחיד

מותר במבנה מגורים מסחרי ובאזור תעסוקה ומסחר

6 מסחר ושונות

6.5

מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם - ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעשייה

6 מסחר ושונות

6.8.א

קניון - ניהולו

בנקודת חיבור לביוב העירוני, של קניון, שיש בו בתי אוכל, יותקן מפריד שומן כך שהעסק יעמוד בערכים המצוינים ב- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014

על פי תב"ע ייעודית.

 

בעל הקניון, על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה, לא יאפשר לעסק היוצר מפגעי ריח ועשן כתוצאה מפעילות בישול טיגון צליה ואפייה לפעול ללא חיבור לפיר אוורור לגובה הגג. פיר האוורור יתוכנן לאפשר התקנת תעלות לסילוק אדים ועשן מבתי האוכל, לאחר חיבורם למערכות סינון וטיהור אוויר.

ספיקת האוויר בפיר האוורור תהיה בעוצמה המאפשרת לבעלי העסקים לעמוד בכל האמור בחוק אוויר נקי ותקנותיו. פתח היציאה של מערכת איסוף וטיפול באדים וריח ימוקם באופן שאינו מהווה מטרד סביבתי.

עבודות הדברת מזיקים בשטח העסק יבוצעו על ידי מדביר בעל היתר מתאים, על פי דין, ובעל תוקף.

           

מכלי איסוף הפסולת ימצאו בחדרי אשפה סגורים ומאווררים שרצפתן מכוסה בטון ומנוקזת אל מערכת האיסוף והטיפול בשפכים.

מבקש הרישיון יחזיק בחדרי האשפה דחסן קרטונים ויפנה את הקרטונים הדחוסים לקבלן מאושר על פי חוק – על חשבונו.

תיתכן אפשרות שמבקש הרישיון יידרש לרכוש ולהפעיל דחסן/מכבש לסוג פסולת נוסף, בהתאם לשיקול דעתה של הרשות.

6 מסחר ושונות

6.9.א

רוכלות מזון

תותר רוכלות בתחום המועצה המקומית רק על פי האמור בסעיף 7 בפרק "דרישות כלליות מעסקים"

קישור למפרט האחיד

 

6 מסחר ושונות

6.9.ב

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

תותר רוכלות בתחום המועצה המקומית רק על פי האמור בסעיף 7 בפרק "דרישות כלליות מעסקים"

קישור למפרט האחיד

 

6 מסחר ושונות

6.9.ג

רוכלות אחרת

תותר רוכלות בתחום המועצה המקומית רק על פי האמור בסעיף 7 בפרק "דרישות כלליות מעסקים"

קישור למפרט האחיד

 

6 מסחר ושונות

6.12

עסק של אבזרי מין - מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני

 

אסור בכל תחומי המועצה

6 מסחר ושונות

6.14

מוצרי עישון לסוגיהםמקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

קישור למפרט האחיד

 

 

 

קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט

קבוצה

מספר פריט בצו

תיאור פריט העיסוק

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות רשות הרישוי

7 עינוג ציבורי, נופש וספורט

7.1.א

בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תיירות ונופש

7 עינוג ציבורי, נופש וספורט

7.4.א

בריכת שחיה - לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש

קישור למפרט האחיד

 

7 עינוג ציבורי, נופש וספורט

7.5

מכון כושר

קישור למפרט האחיד

מותר מבנה מגורים מסחרי ובאזור תעסוקה ומסחר

7 עינוג ציבורי, נופש וספורט

7.7.א

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזון

בעל עסק ימלא את הוראות המועצה המקומית בכל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.

קישור למפרט האחיד

 

7 עינוג ציבורי, נופש וספורט

7.7. ו

דיסקוטק

 

אסור בכל אזורי היישוב

7 עינוג ציבורי, נופש וספורט

7.8.א

קייטנה

בעל עסק ימלא את הוראות המועצה המקומית בכל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.

קישור למפרט האחיד

 

7 עינוג ציבורי, נופש וספורט

7.8.ב

מחנה נוער

בעל עסק ימלא את הוראות המועצה המקומית בכל הנוגע לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.

 

7 עינוג ציבורי, נופש וספורט

7.9

אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה

בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת המועצה מקומית, יתקין ויפעיל מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר, שתתופעל ותתוחזק על פי הוראות היצרן. בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) , תשע"ד-2014  אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, מתאגיד המים מי הגליל. בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע" ד – 2014 . תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין. בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם למועצה מקומית, על פי דרישה. בעל העסק יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110% . השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה ויוצגו למועצה מקומית, על פי דרישה.

בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל האמור בסעיף בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים . בעל העסק יפעל בהתאם לאמור בהנחיות מכח חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון)   2015 בהנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום , של בשר ובשר בעלי כנף , באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים .

בעל עסק יעמוד בכל האמור בסעיף בפרק 5 דרישות כלליות מעסקים . בעל עסק לא יעבד בשר אלא אם כן יש לו היתר לכך ברישיון העסק.

בעל העסק יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (התקן מד רעש באולם שמחות ובגן אירועים) , תשס"ו-2006

בעל העסק ישלח על פי דרישה, אחת לשנה, למועצה המקומית, פירוט מועדי בצוע כיול התקן מד -רעש ותוצאותיו .

מותר באזור תעסוקה ומסחר

 

 

קבוצה 8 – רכב ותעבורה

קבוצה

מספר פריט בצו

תיאור פריט העיסוק

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות רשות הרישוי

8 רכב ותעבורה

8.3.א

הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

קישור למפרט האחיד

 

8 רכב ותעבורה

8.4. ב

תחנה מרכזית , תחנת רכבת מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה

קישור למפרט האחיד

על פי תב"ע ייעודית

8 רכב ותעבורה

8.6.א

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים – מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

קישור למפרט האחיד

 

מותר באזור תעשייה ובאזור תעסוקה ומסחר

8 רכב ותעבורה

8.6.ב

חניון בתשלום או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחם מעל 500 מ"ר למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6ז

קישור למפרט האחיד

 

8 רכב ותעבורה

8.6.ו

כלי רכב וציוד מכני הנדסי(צמ"ה), למעט חלקים משומשיםייצורם, שיפוצם

קישור למפרט האחיד

מותר באזורי תעשיה

8 רכב ותעבורה

8.9.א

מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

 

בעל העסק יגיש מסמך סביבתי על העסק הכולל:  סוגי טיפולים המתבצעים המוסך, מתקני עזר, מפרט תכנית טכנית ותכנית סניטארית, פירוט מתקני טיפול בגזי פליטה מחדר צבע, חומרים מסוכנים ורעש.

קישור למפרט האחיד

 

מותר באזור תעשייה ובאזור תעסוקה ומסחר

8 רכב ותעבורה

8.9.ב

מוסך –מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי - חשמלאות

 

מותר באזור תעשייה ובאזור תעסוקה ומסחר

8 רכב ותעבורה

8.9.ד

מוסך –מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי - תיקון תקרים

העסק יאחסן צמיגים ויסלקם בהתאם לדרישות החוק לסילוק ומיחזור צמיגים , התשס"ז-2007 .

 צמיגים משומשים יאוחסנו באופן שימנע הצטברות מים.

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעשייה ובאזור תעסוקה ומסחר

8 רכב ותעבורה

8.9.ו

מוסך –מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי - טיפול אחר ברכב

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעשייה ובאזור תעסוקה ומסחר

 

 

קבוצה 9 – שירותי שמירה, אבטחה, נשק ותחמושת

קבוצה

מספר פריט בצו

תיאור פריט העיסוק

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות רשות הרישוי

9   שירותי שמירה, אבטחה, נשק ותחמושת

9.1.א

כלי נשק ותחמושת - מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה(

קישור למפרט האחיד

 

9   שירותי שמירה, אבטחה, נשק ותחמושת

9.1.ב

מטווח ירי

קישור למפרט האחיד

אסור בתחומי המועצה בהתאם לתכניות החלות

 

 

קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים

קבוצה

מספר פריט בצו

תיאור פריט העיסוק

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות רשות הרישוי

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.1

אבני חן, יהלומים - ליטושם, עיבודם

 

מותר באזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.2

אבנים, מחצבים, מינרליםחציבה, כרייה, גריסה )לרבות מגרסה ניידת(, עיבוד ושינוע פנימי

תותר רק מגרסה ניידת באתרי בנייה בתחומי המועצה המקומית, לצורך שימוש באתר הבנייה בלבד ורק למשך תקופת הבנייה.

 

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.3

בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

 

מותר במבנה מגורים מסחרי, באזור תעסוקה ומסחר ובאזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.4.א

טקסטיל, דברי הלבשה - ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.4.ב

טקסטיל, דברי הלבשה - גזירה, תפירה

קישור למפרט האחיד

מותר במבנה מגורים מסחרי, באזור תעסוקה ומסחר ובאזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.5

דברי הנעלה – ייצורם

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.6.א

דשנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם

קישור למפרט האחיד

אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות.

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.6.ב

דשניםאחסונם

 

אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות.

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.7.א

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, ומוצריהםהכנתם, ייצורם, עיבודם

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.7.ב

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם - אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

אחסון פתוח (שלא באריזות סגורות כמו שקים וביג – בג) של חומרי גלם לבנייה, יהיה על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבהמחוז צפון.

קישור למפרט האחיד

אחסון פתוח - מותר באזור תעשייה אחסון באריזות סגורות – מותר גם באזור תעסוקה ומסחר

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.7.ג

הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש

 

מותר באזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.7.ד

הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים

 

מותר באזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.8.א

חומרי חיטוי או ניקויייצורם, עיבודם, אריזתם

 

מותר באזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.8.ב

חומרי חיטוי או ניקוי - אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

 

בעסקים שבהם מאחסנים בנוסף לחומרי חיטוי וניקוי גם מוצרי מזון – בעל העסק יבצע הפרדה מוחלטת בין אזורי האחסנה של המזון ושל חומרי החיטוי. במקרה שבעסק יש אחסון מזון - אחסון המזון יהיה במקום מאוורר ובטמפרטורה שלא תעלה מעל 24 מעלות.

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעסוקה ומסחר ובאזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.9

חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

תנאים פרטניים יינתנו בהתאם למהות העסק ולהיקף פעילותו.

קישור למפרט  האחיד

 

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.10.א

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם

קישור למפרט האחיד

אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות.

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.10.ב

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - אחסונם

מותר רק כחלק מפעילות העסק ולשימושו של העסק בלבד ובכפוף להחזקת היתר רעלים תקף מאת המשרד להגנת הסביבה.

אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות.

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.10.ג

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - מכירתם

 

אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות.

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.10.ד

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - איסופם, שינועם למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום נמל כהגדרתו בפקודת הנמלים (נוסח חדש), התשל"א-1971

 

אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות.

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.10.ה

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - טיפול באריזות משומשות

 

אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות.

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.10.ו

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - טיפול בפסולת

קישור למפרט האחיד

אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות.

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.10.ז

תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

 

אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות.

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.11.א

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ,

זיקוקין די-נור - ייצורם, עיבודם, פיתוחם

 

אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות.

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.11.ב

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מכירתם, אחסונם, אריזתם

 

אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות.

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.11.ג

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - שינועם, הובלתם, איסופם

 

אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות.

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.11.ד

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מחזורם, הנצלתם

 

אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות.

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.11.ה

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - השמדתם, אתר להשמדתם

 

אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות.

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.11.ו

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - בחינתם, אתר לבחינתם

 

אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות.

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.13

מרפדייה

 

מותר באזור תעסוקה ומסחר ובאזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.14.א

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכתייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.14.ב

פחחות, למעט פחחות רכב

עודפי מתכת יישלחו למיחזור. במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות הרלבנטיות של המשרד להגנת הסביבה המופיעות בסעיף 3.6 של המפרט האחיד לסעיף 10.16.ב

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעסוקה ומסחר ובאזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.14.ג

מסגריה

 

מותר באזור תעסוקה ומסחר ובאזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.14.ד

ייצור שלטים

עודפי מתכת יישלחו למיחזור. במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות הרלבנטיות של המשרד להגנת הסביבה המופיעות בסעיף 3.6 של המפרט האחיד לסעיף 10.16.ב

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעסוקה ומסחר ובאזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.14.ה

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכתאחסונם, מיונם סחר בהם

כל פעילות העלולה לגרום לזיהום קרקע, לרבות אחסון ומיון וסחר במתכת, מוצריה ומוצרים בעלי מרכיב מתכתי, תתבצע על גבי משטחי תפעול מקורים.

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעסוקה ומסחר ובאזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.14.ו

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכתהרכבתם

כל פעילות העלולה לגרום לזיהום קרקע, לרבות אחסון ומיון וסחר במתכת, מוצריה ומוצרים בעלי מרכיב מתכתי, תתבצע על גבי משטחי תפעול מקורים.

hקישור למפרט  אחיד

מותר באזור תעסוקה ומסחר ובאזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.14.ז

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכתגריטתם

 

אסור בתחום המועצה בהתאם לתוכניות החלות

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.16.א

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכתגריטתם

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.16.ב

עץ ומוצריוייצור רהיטים

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעסוקה ומסחר ובאזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.16.ג

עץ ומוצריואחסונו ומכירתו

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות הרלבנטיות של המשרד להגנת הסביבה המופיעות בסעיף 3.6 של המפרט האחיד לסעיף 10.16.ב

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעסוקה ומסחר ובאזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.20

פלסטיק ומוצריו - ייצור, עיבוד, מחזור

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעשייה

10 תעשייה , מלאכה , כימיה ,מחצבים

10.21

נייר ומוצריוייצור

קישור למפרט האחיד

מותר באזור תעשייה