דרישות ותנאים לרישיון עסק – גורמים נותני אישור

על כל עסק טעון רישוי חלות בראש ובראשונה הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים "נותני האישור" (המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, הרשות הארצית לכבאות והצלה, משרד העבודה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הבריאות), אליהן מתווסף המפרט הרשותי.

הדרישות הכלליות מפרטות, באופן כללי בלבד, את תנאי הרישוי  של האגפים והמחלקות במועצה, ו אינן מתייחסות  לדרישות הפרטניות ביחס לכל סוג עסק.

לצורך תכנון עסק והבנת דרישות  גופי הרישוי ונותני האישורים השונים יש לקרוא את המפרט האחיד, ככל שפורסם כזה לפריט העיסוק,  לכל סוג עסק וכן את תנאי הרישוי שפורסמו באתרי  האינטרנט של גופי הרישוי ונותני האישורים השונים, לפי העניין (המשרד להגנת הסביבה, שרותי הכבאות, משרד הבריאות וכו').

אישור רשות הכבאות:

דרישות הרשות הארצית לכבאות והצלה בנוגע לקבלת רישיון עסק מפורטות  באתר הרשות:

איתור דרישות כבאות והצלה

מסלול תצהיר כיבוי אש לעסקים ברמת סיכון נמוכה:

החל מתאריך 1/1/17 עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה יידרשו רק להגיש תצהיר על עמידתם בדרישות הכבאות, לצורך קבלת אישור כיבוי אש.

במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא ידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רשיון עסק, זאת במטרה להקל על הליך קבלת רישיון לעסק ולאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה.

רשימת סוגי העסקים שנכנסים במסלול זה, גובשה על ידי צוות מקצועי רחב באגף בטיחות אש, ומעוגנת בצו של שר הפנים. למסלול זה נכנסו 115 פרטי רישוי  (חלקם באופן מלא וחלקם בגדלים שונים)

במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו  תצהיר  חתום לרשות הרישוי שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות.

התצהיר, החתום על ידי עורך דין,  יהווה תחליף לאישור כיבוי אש ועל סמך זה ניתן יהיה להנפיק רישיון עסק (אם יש את כל האישורים של שאר הגורמים המאשרים). הכבאות תקבל עותק מהתצהיר לידיעה בלבד והיא תבצע 5% פיקוח מדגמי על העסקים לפי תכנית עבודה שלה.

דרישות בטיחות האש לעסקים שבמסלול תצהיר, מפורטות בפרק ח' של המפרטים האחידיםבמסמכי המפרטים   שפרסמה הרשות הארצית לכבאות והצלה.

חוברת הדרכה על מסלולים בתצהיר

טופס תצהיר לבעלי עסקים במסלול תצהיר