טפסים ואגרות

1. אגרות
מחלקת רישוי עסקים גובה אגרות שונות. מחיר לתשלום עבור הבקשה לרישיון מתעדכן ע"פ מדד משרד האוצר. התעריף המחייב הוא זה שיחושב במחלקת רישוי עסקים, ביום הפקת החיוב. שים לב, החישוב ע"פ כל פריט בנפרד, בהתאם לצו רישוי עסקים.

להלן פירוט האגרות בצו:

נושא

תעריף בש"ח לפריט

אגרת בקשה לרישיון או היתר זמני לעסק

330

אגרת כפל רישיון

165

אגרת רישיון עסק – בחידוש רישיון, או אם לא שולמה אגרת בקשה לרישיון

330

בקשה להשגה

330

חוות דעת מקדמית

330

היתר מזורז

330

 

2. אגרות מכוח חוקי עזר עירוניים:

להלן קישור לחוקי העזר העירוניים:
חוקי עזר מועצה מקומית יפיע

3. טופס בקשה לקבלת רישיון עסק:
מצו"ב טופס בקשה לקבלת רישיון עסקהיתר זמניהיתר מזורז.

4. השגה:
מצו"ב קישור לטופס השגה.
טופס 9- השגה

5. טופס בקשה לרישיון עסק – היתר זמני דברי הסבר
טופס הבקשה לרישיון משמש גם לריכוז נתונים לקבלת הנחיות ומידע מוקדם באשר לרישוי העסק המבוקש.
את הפרטים בטופס יש להשלים על פי הדגשים המפורטים בהמשך.
את הטופס אין לשלוח בדואר או בפקס, אלא להגישו למחלקת רישוי עסקים במועצה לידי רכז רישוי עסקים ד"ר חאדר גזאלין.
הגשת בקשה במקום, ולא בדואר או בפקס, חיונית לבירורים באשר למיקום העסק, איתור תיק רישוי קודם, הגדרת העיסוקים בעסק על פי צו רישוי עסקים, בדיקת התאמת העסק לתכנית ישנה (אם יש תכנית), להבהרות של רכז הרישוי ולמענה על שאלות של בעל העסק או נציגו.
מילוי פרטי הבקשה כהלכה יחסוך זמן ויאפשר מתן הנחיות ומידע מדויקים וטיפול אפקטיבי.
כל המידע והאישורים יימסרו לך בכתב ויתבססו על הנתונים שמילאת בטופס הבקשה והבהרות שמסרת במהלך הפגישה.

הנחיות למילוי הטופס

נספחים המצורפים לטופס הבקשה לרישיון – ככלל יצורפו לבקשה לרישיון כל הנספחים כפי שנמסר לך בהנחיות המוקדמות להגשת הבקשה לרישיון – היתר זמני.

אם טרם קיבלת הנחיות, ישמש אותך הטופס לקבלת ההנחיות.

בשלב זה אין חובה לצרף נספחים כל שהם, אך אם יש לך טיוטת תכנית עסק או כל נספח אחר היכול לעזור בתיאור אופי העסק, רצוי לצרפו כדי שהמידע שיימסר לך יהיה מדויק יותר.

מספר תיק רישוי – אם ידוע, יש לציינו.

מספר חוזה ארנונה – חובה לרשום מספר מלא. המספר משמש אמצעי לזיהוי העסק ולקישור בין מאגרי מידע עירוניים שונים.

בשלב ההנחיות, אי רישום מספר חוזה ארנונה עלול לגרום לזיהוי שגוי של הנכס, ולפיכך עלולות להימסר הנחיות חלקיות ודרישות, שלמעשה כבר מולאו בבקשות קודמות לרישיון עסק בנכס המבוקש.

פרטי העסק – חובה לפרט אל כל הפרטים המזהים של העסק.

- קומה – יש לציין את קומת הכניסה אם יש כמה מקומות, ובהערות לפרט את מספר הקומות. קומת קרקע נחשבת קומה "0 "קומה "א" היא הקומה הראשונה מעל קומת הקרקע (לרבות קומה גלריה).

- שטח – יש להקפיד על רישום השטח של כל החללים, שעושה בהם העסק שימוש. לפי הצורך יש להפריד בין שטח פתוח לשטח סגור או בין גלריה לשטח עיקרי.

- מספר עובדים – אפשר לרשום את מספרם בקירוב.

- שם מסחרי – הכוונה לשם שהעסק מכונה, שאינו שם הבעלים בהכרח (השם שמופיע בשלט).

כתובת למשלוח דואר – יש לרשום רק אם מעוניינים שכל התכתובות יישלחו לכתובת המבוקשת ולא לעסק.

 אי רישום כתובת למשלוח דואר תחשב כהודעת בעל העסק כי הכתובת למשלוח דואר היא כתובת העסק.

פרטי הבעלים – חובה לרשום. בעלים נחשבים האחראים לניהול העסק בין שהם בעלי הנכס ובין שלא. יש להקפיד על מילוי מספר זהות או מספר  חברה או שותפות, לרבות ספרת ביקורת. מנהל – הכוונה למנהל מוסמך בחברה או בשותפות.

תיאור העסק ואופי הפעילות המבוקש – חובה לפרט. על פי המפורט בסעיף זה יגדיר פקיד הרישוי את העיסוקים הטעונים רישוי על פי  חוק רישוי עסקים.

פרטי העסק הקודם – להשלים אם ידוע. המידע יכול לעזור לאיתור תיק עסק קיים.

___________________________________________________________________

הצהרה לבקשה בעקבות שינוי בעלות לפי תקנה 31 לתקנות רישוי עסקים תשכ"ח 1968 בהתאם לנתוני אלה: (לסמן אם רלוונטי)

 אני מצהיר כי לא חלו בעסק שינויים מאז הוצאת הרישיון הקודם, מן הרשום ברישיון הקודם והמסמכים המצורפים לו, לרבות  בסוג העסק, במבניו, בשטחו ובמקומו, ובעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם.

 הערה: במקרה והתצהיר אינו נכון יש למחוק אותו בקו אלכסוני.

אני מצהיר כי הפרטים שצוינו לעיל נכונים ומלאים ומתחייב להודיע לרשות הרישוי מייד על כל שינוי בהם.

____________________

חתימה

הערות – לפרט כל דבר היכול לסייע בטיפול בבקשה ולא פורט במקום אחר.