עיקרי התהליכים ברישוי עסקים 

 1. רישיון לניהול עסק  - מהו?

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968, מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג - 2013, בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו.
הרישיון לניהול העסק הינו אישור הניתן ע"י הרשות המקומית לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.
רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים במתאימים להפעלתו התקינה ע"פ מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב.

 1.  מטרות החוק:

(1)   איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים;

(2)   מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות;

(3)   בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו;

(4)   מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות;

(5)   בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים;

(6)   קיום תכליות דיני התכנון והבנייה;

(7)   קיום הדינים הנוגעים לכבאות. רישיון העסק מונפק בהתאם לתוכנית העסק המוגשת בעת הגשת הבקשה.
עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים בהגשת בקשה חדשה במשרדי מח' רישוי עסקים.

 

קישורים:
(1). איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים – באחריות המשרד להגנת הסביבה
          

(2). מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות – באחריות המשרד לבטחון פנים (משטרת ישראל) משטרת ישראל רישוי עסקים

(3). בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו- באחריות משרד הכלכלה.

(4). מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות – באחריות משרד החקלאות משרד החקלאות רישוי עסקים

(5). בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים – באחריות משרד הבריאותמשרד  הבריאות רישוי עסקים

(6). קיום הדינים הנוגעים לכבאות – באחריות המשרד לבטחון פנים (כבאות והצלה). רשות  כבאות והצלה- רישוי עסקים

(7). קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה – באחריות אגף ההנדסה ברשות המקומית. ועדת מבוא עמקים תכנון ובנייה רישוי עסקים

)8). ממשרד הפנים רפורמה ברישוי עסקים - מפרטים אחידים

(9). זרוע העבודה רישוי עסקים

(10). נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, משרד המשפטים - רישוי עסקים

 

 1. מי חייב ברישיון עסק?
  כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים חייב ברישיון. מחובת רישוי פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, פעוטונים, גני ילדים ובכללם עסקים שאינם מופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג -2013.
 2.  עסקים שיש להם רישיון:
  על פי החוק חייב הרישיון להיות מוצג במקום גלוי ונראה לעין. רשימת העסקים בעלי רישוי בתוקף תפורסם באתר האינטרנט של המועצה ותכלול עסקים ככל שהם ידועים למועצה ואין בה כדי להוות תחליף לבדיקה אישית מול הגורמים המוסמכים במחלקת רישוי עסקים.

5. קבלת מידע מוקדם וחוות דעת מקדמית: 
ההחלטה לפתיחת עסק והגשת בקשה לרישוי הינה צעד כלכלי משמעותי.
על כן, מן הראוי לבדוק היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים לכך עוד לפני קבלת ההחלטה והפניה להגשת מסמכי הבקשה הנדרשים.

6. לצורך קבלת מידע מוקדם נדרש להכין:

 • כתובת מדויקת של העסק וכל פרט אחר שיוכל לסייע באיתור מיקומו.
 • פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בשטח ובמבנה העסק.
 • מידע מלא לגבי המבקש: שם, מס' חברה, פרטים מזהים, טלפון וכד'.

 במידע המוקדם ניתן לקבל:

 • הגדרת סוג העסק ע"פ צו רישוי עסקים.
 • מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות ע"פ סוג העסק ומיקומו כגון הנחיות להכנת תכנית העסק
 • מדיניות התרי פעילות בלילה וכו'.
 • בעיות רישוי צפויות כגון: מיקום באזור מגורים וכד'.
 • חוקים ותקנות רלוונטיות שהעסק חייב לעמוד בהם.
 • פרטים על גורמי ונותני האישור הנדרשים לאשר את העסק.
 • הנחיות להגשת הבקשה לרישיון כגון תכניות עסק, מסמכים וטפסים רלוונטיים.
 • קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ומנותני האישור.
 • הבקשה כרוכה בתלום אגרה ובהגשת מסמכים ותוכניות בהתאם לחוק.


חוות דעת מקדמית תינתן תוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה בהתאם להנחיות תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א-2000.
יודגש כי קבלת חוות דעת מקדמית אינה מהווה היתר או רישיון לפתוח או לנהל עסק.

 1. הגשת בקשה ותכניות:
  הבקשה תוגש במח' רישוי עסקים ע"י המבקש או באמצעות המתכנן אשר הכין את התכנית
   בצירוף ייפוי כוח מבעל העסק

 

לבקשה יש לצרף
שבעה עותקים של  תכניות הנדסיות / סניטריות (גרמושקה) חתומות ע"י בעל מקצוע מוסמך, רשום ומורשה כחוק (מהנדס, הנדסאי בניין ואדריכל) (עותק אחד יימסר למחלקת הגבייה ועותק נוסף יימסר למחלקת שפ"ע).הכוללות את הפרטים:

 1. גוש, חלקה, כתובת העסק, שם / שמות מנהלי העסק וסוג העסק כמוגדר בחוק.
 2. תרשים סביבה בקנ"מ 2,500: 1, כמפורט בתקנות שבסימוכין סעיף 12 (א')
 3. מפה מצבית בקנ"מ 250: 1 (תרשים מגרש) סעיף 13 ( (א') 
 4. תכנית העסק בקנ"מ 100: 1 סעיף 14 (א') בבתי אוכל בקנ"מ 1:50.
 5. בבתי אוכל יש לשרטט את המטבח על כל ציודו, פריסתו ומיקום הקבועות הסניטריות, חדר האוכל, חדרי שרות ומחסן.

  
מסמכים נוספים:

 • צילום ת.ז. בעל העסק.
 • צילום חוזה שכירות או חוזה קנייה או מסמך טאבו או זיכרון דברים.
 • תאגיד/חברה – מסמכי החברה, מסמך עו"ד או רו"ח שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) בפירוט שם ותעודות זהות.
 • אישור היתר לשימוש חורג (למבנה שאינו מבנה קבע).
 • רישיונות יצרן (לעסקים בתחום המזון).
 • אישור חיבור ותקינות לתשתית גז.
 • אישור מורשה נגישות.
 • תשלום אגרה.

רשות הרישוי ו/או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש הבקשה מסמכים נוספים כגון חוות דעת של בעל מקצוע מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

 1. לפני הגשת הבקשה מומלץ:

לקבל הסבר על הליך הרישוי.
מידת התאמתו של העסק לדיני התכנון והבנייה ולדרישות נותני האישור הנוספים.
מצבו המשפטי של העסק או המבנה שבו יפתח.
לעסקי מזון, מומלץ לקבל חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות. חוות הדעת מותנית בתשלום אגרה הקבועה בחוק.

 1. מתי להגיש בקשה לרישיון עסק?
 1. בעת פתיחת עסק חדש.
 2. במידה ויחול שינוי בעסק או בבעליו חלה חובת הגשה בקשה חדשה כמפורט להלן:
 • הגדלה או הקטנת השטח.
 • שינויים פיזיים פנימיים וחיצוניים במבנה העסק.
 • תוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפריטים.
 • שינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות וכד'.

6.4. סגירת העסק:
מחייבת מתן הודעה כתובה למח' רישוי עסקים. בנוסף תמסר הודעה למחלקת הגבייה ולמחלקת שפ"ע במועצה.

6.5. הליך הטיפול בבקשה:
לאחר אישור התכנית ההנדסית לשם התאמת העסק לדיני תכנון ובנייה, תועבר הבקשה לגורמי האישור הרלוונטיים (כיבוי אש, משטרה, משרד בריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות והתמ"ת) וכן לגורמים נוספים בהתאם לסוג העסק, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק
מתן האישור מותנה ע"פ רוב בקיום ביקורת בבית העסק ובמילוי הדרישות. הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת עסק טרם ביצוע התנאים המוקדמים להנחת דעתם.
כל גורם מאשר / נותן אישור יבחן את הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר ובכך ישמר העיקרון של הפרדת סמכויות
קבלת הבקשה ומסמכיה אינה מהווה תחליף לרישיון העסק.
הרישיון יונפק רק לאחר שיתקבלו כל האישורים.
רשות הרישוי והגורמים המאשרים רשאים להתנות ברישיון תנאים מגבילים אשר יהיו חלק בלתי נפרד מהרישיון.
רישיון העסק יכנס לתוקף רק לאחר שחתם בעל העסק על ההצהרה שברישיון והאגרה שולמה.

6.6. היתר זמני
היתר להפעלת העסק, שמעניקה רשות הרישוי לרישיון עסק בעסק טעון רישוי, לתקופה מצטברת של שנה אחת לכל היותר. במהלך פרק זמן זה יכול מגיש הבקשה להפעיל את העסק, אך עליו להשלים את התנאים שמציבים בפניו נותני האישור על מנת לקבל בסיום פרק הזמן את רישיון העסק.

 1. תנאי הרישיון
  רשות הרישוי ונותן אישור רשאים להתנות את רישיון העסק, ההיתר הזמני או האישור, בשלושה סוגי תנאים - תנאי מוקדם, תנאי ברישיון ותנאי נוסף. תנאים אלה באים להבטיח את קיום מטרות הרישוי, ומהווים חלק מתהליך הרישוי. ככלל, התנאים של נותני האישור צריכים להופיע במפרט האחיד (ככל שפורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד) והתנאים של רשות הרישוי לגבי סוגי עסקים צריכים להופיע בדרישות רשות הרישוי באתר האינטרנט שלה. חריגים לכלל זה מופיעים בסעיף 7 לחוק רישוי עסקים.
 2. שינוי בעלות
  כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה  בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

ביטול רישיון לאחר שימוע
הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור, אם העסק חרג מתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע רק לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.

 1. השגה
  מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא בעצם ערעור על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או מזורז ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו.

7.1. הגדרות:
"דרישה" - תנאי או מסמך שדרשו רשות הרישוי או נותן אישור לפי החוק, למעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק.
"
השגה" -  לפי סעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 (להלן - החוק), על דרישה או על סירוב לתת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.
"
משיג" -   מבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או בעל רישיון או היתר כאמור, הרואה עצמו נפגע מדרישה או מסירוב לתת רישיון או היתר כאמור.


7.2. מי יכול להגיש השגה?
מבקש רישיון או בעל עסק וכן מי המחזיק בידו ייפוי כח חתום כדין מאת בעל העסק להגיש את ההשגה בשמו.


7.3. באילו תנאים לא ניתן להגיש השגה?
אין אפשרות להגיש השגה על תנאים, חוקי עזר, חיקוק אחר או תקנה.

 7.4. באילו תנאים ניתן להגיש השגה?
ניתן להגיש השגה רק על פרטים שפורסם להם מפרט אחיד. כמו כן, ניתן להגיש השגה רק בגין תנאי או מסמך שנקבע לפי החוק (גם אם הוא נקבע במפרט האחיד) או בגין סירוב למתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.
 

7.5. מהו אופן הגשת ההשגה?

 • ההשגה תוגש לפי  טופס 9 בתקנות.
 • יצורף אישור על תשלום אגרה
 • ההשגה תוגש בשני עותקים
 • לכל עותק של ההשגה יצורפו הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם והדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה.
 • יצורף כל מסמך נוסף הנוגע לעניין.
 • בהשגה יפורטו הגורם שהושגה לו ההשגה, הדרישה או ההחלטה נושא ההשגה, מועד קבלתה, העילות להשגה והצעות המשיג שיהוו חלופה לדרישה, במידה ויש כאלו.
 • משיג המעוניין בהתליית תוקפה של הדרישה או ההחלטה עד להחלטה בהשגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.


7.6. למי תוגש ההשגה?
השגה תוגש בשלושה עותקים:

 1. שני עותקים לגורם מוסמך ארצי, אשר הדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה נקבעה מטעמו או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה לפי סעיף 1 לחוק.
 2. המשיג יגיש עותק נוסף מן ההשגה לרשות הרישוי (אם ההשגה אינה מוגשת לרשות הרישוי). אם יש בהשגה טענה לאי התאמה עם דרישה שנקבעה מטעם נותן אישור אחר או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה, יש להגיש עותק נוסף מההשגה לגורם המוסמך הארצי מטעם נותן האישור האחר. רשות הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או החלטות של נותני האישור. יש להפנות את המשיגים להגיש את ההשגה לנותן האישור הרלוונטי. דרכי הגשת ההשגה לנותני האישור השונים יפורטו באתרי האינטרנט של נותני האישור ובאתר ממשל זמין (הפורטל הממשלתי).

7.7. עד מתי ניתן להגיש את ההשגה?
יש להגיש השגה בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה או הדרישה לאחר תשלום אגרה הזהה בגובהה לאגרת הרישוי.


7.8. האם גורם ארצי מוסמך רשאי להאריך את המועמד להגשת ההשגה?
גורם מוסמך ארצי רשאי בהחלטה מנומקת מנסיבות מיוחדות, להאריך את המועד להגשת השגה ובלבד שלא יעלה על 15 ימים נוספים. משיג המעוניין בהארכת המועד להגשת השגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.


7.9. המועד להכרעה בהשגה:
על הגורם המוסמך הארצי להכריע בבקשה בתוך 30 ימים מהגשתה.
גורם מוסמך ארצי רשאי בהחלטה מנומקת להאריך את המועד להחלטה בבקשה בעד 30 ימים נוספים.
במקרה של השגה על דרישה או החלטה של נותן אישור, רשאי גורם מוסמך ארצי (מטעם נותן האישור), להאריך את המועד למתן החלטה ב- 90 ימים, אם סבר שהיא מצדיקה שינוי במפרט האחיד. הוא יודיע על כך למשיג ולרשות הרישויאם מדובר בהשגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישות של שני נותני אישור, רשאי גורם מוסמך ארצי בהחלטה מנומקת, להאריך את המועד להכרעה ב- 120 ימים.


7.10. השגה הנוגעת לאי התאמה בין דרישות רשות הרישוי ונותן האישור:
השגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישת נותן אישור לדרישת רשות הרישוי, תוכרע על ידי גורם מוסמך ארצי במשרד נותן האישור, לאחר ששמע את טענות רשות הרישוי לגבי העניין שבמחלוקת. בנימוקי החלטתו יתייחס הגורם המוסמך הארצי לטענות רשות הרישוי.

7.11. מה דינה של ההחלטה שנתקבלה ועליה הושגה השגה?

הגשת השגה אינה מבטלת או "מקפיאה" את החלטות רשות הרישוי, אלא אם קבע הגורם הדן בהשגה אחרת. על המשיג להגיש בקשה מתאימה להתליית ההחלטה או הדרישה שהושגה עליה השגה. החלטה על התליה תועבר למשיג ולרשות הרישוי, ויפורטו בה נימוקי ההחלטה ותקופת ההתליה.

 1. היתר מזורז 
  רישיון הניתן לבעל העסק, עוד בטרם קבלת אישור מנותני האישור. היתר מזורז ניתן לתת רק לעסקים הזכאים לכך על פי צו רישוי עסקים התשע"ג 2013 טור ד'.
 2. נגישות
  מדינת ישראל עוברת מהפכה ביחסה אל אנשים עם מוגבלויות הכולל התאמת המרחב הציבורי עבורם. מועצה מקומית יפיע מקדמת ביצוע התאמות נגישות בישוב.

המחוקק קבע כי בתי העסק וכל מקום בו ניתן שירות לציבור יהיה חייב לבצע התאמות נגישות כמפורט ב תקנות הנגישות , חוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלויות  ו חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968.

בתי העסק נדרשים לבצע את התאמות הנגישות הנדרשות ע"פ החוק והתקנות.

ביצוע התאמות נגישות בבתי העסק יאפשרו לחלק מהקהילה, אנשים בעלי מוגבלויות שונות שעד כה הדיר רגליו ממקומות שאינם נגישים להם מסיבות שונות, ליהנות משירותי בתי העסק ומקומות הבילוי בדיוק כמו כל אחד אחר.

כל עסק חדש חייב להיות נגיש, החל מפתיחתו.

מורשה נגישות מטעם המועצה יבחן את תיקי העסק (הן עבור עסק חדש והן עבור חידוש רישיון) על מנת לוודא כי הם עומדים בדרישות הנגישות השונות.

בית עסק שלא יעמוד בדרישות הנגישות, רישיונו עלול להישלל.

לא יפתח אדם עסק ולא ינהל עסק טעון רישוי ללא רישיון!
העובר על החוק צפוי לסגירה מנהלית מידית של העסק ובנוסף לכך תוגש נגדו תביעה משפטית.
להזכירך כי המידע הוא כללי וצפוי להתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות החוק.
זכור, הוראות החוק הן הקובעות!

10. להלן תרשים זרימה לתיאור תהליך קבלת רישיון עסק:

 

11. לוחות זמנים בתהליך קבלת רישיון עסק:

מס'

הפעולה

מאת-אל

הסעיף בתקנות

מועד

הערות

1

מתן חוות דעת מקדמית

נותן האישור/רשות הרישוי אל מגיש הפנייה

3(א)

3(ב)

30 יום

עד 60 יום

-מיום קבלת הבקשה

הארכת מועד בנסיבות מיוחדות

הארכה נוספת במקרים מיוחדים באישור של מי שהסמיכו השר נותן האישור

2

העברת הבקשה לרישיון/היתר זמני לנותן האישור

מרשות הרישוי לנותן האישור

6(א)

21 יום

מיום אישור הבקשה אם החליט שלא לדחותה

3

החליטה רשות הרישוי שלא להעביר בקשה לנותן האישור

מרשות הרישוי למגיש הבקשה

6(ב)

-21 יום ובכל מקרה תעביר לנותן אישור או תחליט על דחייה בתוך 45 יום

תוך פירוט נימוקים

4

תשובת נותן האישור

מנותן האישור לרשות הרישוי

7(א)

7(ב)

7(ד)

7(ה)

תוך 30 יום

תוך 60-90 יום

עד 30 יום

עד 30 יום

-מיום קבלת הבקשה מרשות הרישוי

-מטעמים מיוחדים

-במקרים מיוחדים אישור של מי שהסמיכו השר נותן האישור

-אם צורפה חוו"ד מקדמית+חוו"ד בעל מקצוע

-מיום שהודיע המבקש כי מילא תנאים מוקדמים

5

החלטת רשות הרישוי בבקשה

רשות הרישוי למגיש הבקשה

8(א)+8(ב)

8(ג)

8(ד)

8(ה)

7 ימים

45 יום

60 יום

30 יום

-מקבלת תשובות כל נותני האישור

-כאשר לא טעון אישור של נותן אישור

-הארכת המועד מטעמים מיוחדים

-מיום שהודיע המבקש כי מילא תנאים מוקדמים

6

הודעה על תנאי נוסף שהוסיף נותן אישור

מנותן האישור למגיש הבקשה באמצעות רשות הרישוי

11(ב)

14 יום

-מקבלת ההודעה מנותן האישור

7

הודעה על תום תקופת היתר זמני

רשות הרישוי לבעל העסק

24(ג)

עד 30 יום

לפני תום תקופת התוקף

8

תשובת נותן אישור לרשות הרישוי

 נותן אישור לרשות הרישוי

24(ד)

תוך 15 יום

לפני תום תקופת התוקף

9

החלטת רשות הרישוי בעניין היתר זמני שתוקפו עומד לפוג

רשות הרישוי למגיש הבקשה

24(ה)

עד 15 יום

לפני תום תקופת התוקף

10

הודעה לנותן אישור על תום תוקפו של רישיון תקופתי/רישיון זמני

מרשות הרישוי לנותני האישורים

26

עד 120 יום לפני תום תוקף הרישיון

 

11

תשובת נותן האישור לרשות הרישוי

מנותני האישור לרשות הרישוי

27(א)

תוך 45 יום

מיום קבלת הודעה של רשות הרישוי

12

הודעה לבעל רישיון תקופתי/רישיון זמני

מרשות הרישוי לבעל הרישיון

28(א)

לא יאוחר מ- 60 יום

לפני תום תוקפו של הרישיון התקופתי/הזמני

13

היתר זמני בשל שינוי בעלות

היתר זמני למי שהגיש בקשה לרישיון/היתר זמני

32(ב)

32(ב)

תקופה של 90 יום

מיום שינוי הבעלות כל עוד לא ניתנה החלטת רשות הרישוי לפי תקנה 8