מבוא:
על מנת לסייע לפיתוח וקידום עסקים במדינת ישראל ולפתור חסמים בהליכי הרישוי  הוטמעה  רפורמה בתחום רישוי עסקים. משרד הפנים האחראי על חוק רישוי עסקים הוביל את המהלך במטרה לפשט וליעל את תהליכי הוצאת רישיונות עסק. הרפורמה ברישוי עסקים נכנסה לתוקף בהדרגה עם פרסום המפרטים הראשונים על ידי משרדי הממשלה בסוף שנת 2013. בבסיס הרפורמה עומדים מספר מדדים שבעזרתם משרד הפנים ,משרדי הממשלה נותני האישור והרשויות המקומיות מקווים לפשט ולייעל את תהליך הוצאת רישיון העסק.

המדדים הם:  יעילות, שקיפות, הוגנות וזמינות.

 • ערך היעילות מדגיש את הצורך להתנהל ביעילות מול תהליך הרישוי, בפועל בוצעו שינויים בצו רישוי עסקים כדי לפשט את התהליך.
 • ערך השקיפות מדגיש את מחויבות המערכת לפרסם את דרישותיה באופן ברור ואחיד לגבי כל פריטי הרישוי- לרכז  ככל הניתן את כל הדרישות מבעל העסק בתהליך קבלת רישיון או חידושו.
 • ערך ההוגנות מאפשר ליזמים הרוצים לערער על סירוב / החלטה אחרת בגין בקשתם לקבל רישיון עסק לפנות לגורם השגה (ערר) המיוצג על ידי בעלי תפקידים בכירים במשרדי הממשלה או ברשויות לבחון את החלטות הסירוב (סעיף 7ג5 בחוק).
 • ערך הזמינות מעניק גישה נוחה לקבלת מידע עכשווי בתחום הרישוי לכלל הציבור על ידי הנגשת מידע  מלא ומפורט באתר המועצה ובמחלקת רישוי עסקים במועצה - המטרה לאפשר גישה נוחה וישירה לקבלת מידע באופן נגיש וזמין לכולם.

 הגדרות:
"עסק"
: כל עסק החייב ברישיון, ע"פ צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.

"בעל העסק": בעלים, מנהל או מפעיל העסק.

"המועצה, רשות הרישוי": המועצה המקומית יפיע, המשמשת גם כרשות הרישוי לעסקים בתחומה.

"צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)": התשע"ג-2013: בצו זה מנויים סוגי העיסוקים המחוייבים ברישיון עסק, וכן נותני האישור לכל סוג עסק על פי אופיו.

"נותני האישור": שרים מן המנויים בסעיף 1(ב)לחוק לעניין עסק שקביעתו טעון רישוי, אליהם מופנית הבקשה לרישיון עסק על פי סיווג העסק בצו רישוי עסקים. נותני האישור כוללים את מהנדס הועדה לתכנון ובניה, נציגי כיבוי אש, המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, משרד הכלכלה (בטיחות בעבודה), משרד החקלאות ומשרד הבריאות.

"אזור מגורים": אזור המיועד למגורים או למגורים ולשימושים נוספים, על פי יעודו בתכנית מאושרת, או אזור המשמש בפועל למגורים.

"חוות דעת מיקדמית": חוות דעת הניתנת מאת רשות הרישוי ו/או נותן האישור בתחום סמכותם לעסק שטרם נפתח, לגבי התנאים שבהם הוא יידרש לעמד על מנת לקבל היתר/רישיון עסק.

"נגישות": כל עסק המקבל קהל חייב על פי חוק להיות נגיש – ראה סעיף 7 להלן.

"השגה": הרפורמה ברישוי עסקים מאפשרת לבעלי עסקים להשיג/לערער על החלטת הרשות או נותני האישור כמפורט בסעיף 16 להלן ובהתאם לפרק ד'2 לתקנות רישוי עסקים                  (הוראות כלליות ), התשס"א - 2000.

"מבקש הרישיון"  - מבקש הרישיון, ו/או בעל העסק, ו/או מנהל העסק, ו/או המחזיק בעסק.

"שפכים סניטריים" – שפכים שמקורם ממקלחות ומשירותים.

"שפכים תעשייתיים" – שפכים הנוצרים במהלך פעילות העסק ואינם שפכים סניטריים.

"עסק קיים" – מפעל או עסק שהוא בעל רישיון עסק/רישיון זמני/היתר זמני, נכון למועד פרסום מפרט זה.

"עסק חדש" – מפעל או עסק שאין להם רישיון עסק/רישיון זמני/היתר זמני, נכון למועד פרסום מפרט זה.

"כללי תאגידים" - כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.

המפרט האחיד:
במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי (מועצה מקומית יפיע) את "המפרט האחיד" – המאחד מסמכים ותנאים, הנדרשים מהמבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו (להלן: "מבקש הרישיון"), כתנאי לקבלת רישיון עסק או חידושו.  המפרט מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

המפרט האחיד ישמש כלי עזר למבקש הרישיון, בבואו לבקש או לחדש את רישיון העסק, כאשר מחובתו ובאחריותו של מבקש הרישיון לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש.

המפרט האחיד כולל את דרישות רשות הרישוי לקבלת רישיון עסק, בשלב זה, ל-75 (שבעים וחמישה) פריטים/סוגי עסקים, כמפורט להלן, כאשר הרחבת כתיבת המפרט האחיד לסוגי עסקים נוספים, תהיה לאחר אישור שלבי הרפורמה הבאים על ידי הממשלה.

קישור לממשל זמין מפרטים אחידים

פורסמו מפרטים על ידי משרד הפנים למספר פריטים - קישור למפרטים שפורסמו

תנאים כלליים:
התנאים הכללים הינם תנאים שקבעה המועצה לצורך הסדרת העיסוק בתחומה המהווים תנאי לקבלת רישיון עסק.

 הבהרות משפטיות:

1. הדרישות הכלליות המפורטות בכל אחד מפריטי העיסוק  רלבנטיות לפריטי העיסוק המפורטים  במפרט האחיד הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק בלבד בשלב זה) והמועצה   תהא רשאית להוסיף או לגרוע בדרישות הכלליות, לרבות ביחס לפריטי עיסוק שיתווספו למפרט האחיד, ככל שיפורסמו.

2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין נוסף החל עליו ו/או שיחול עליו מעת לעת, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה.

3. בעל עסק בתחומי המועצה המקומית יפיע, יעמוד בכל חוקי העזר של המועצה הרלבנטיים לפעילות עסקו כפי שיחולו מעת לעת.

4. אין בדרישות הכלליות שיובאו להלן, כדי לפטור את בעל העסק מהחובה לקיים את כל הוראות הדין החלות עליו בקשר  להפעלת פריט העיסוק הרלבנטי, כולל עמידה בדרישות גורמי הרישוי ונותני האישור השונים.

5. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

6. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג - 2013, יחולו עליהם התנאים המסוימים שנקבעו  במפרט האחיד  לרבות דרישות גורמי הרישוי ונותני האישורים השונים, כפי שנקבעו לכל אחד מפריטי העיסוק.

7. כל שינוי בהוראות כל דין, בקשר עם עסקים טעוני רישוי, יחול מיום פרסומו ו/או מהמועד שנקבע לכך בדין.

8. שונו דרישות הכלולות במפרט האחיד, או דרישות שקבעה המועצה במפרט זה, לרבות ביחס לצירוף מסמכים, יחול השינוי לגבי עסק שבמועד השינוי היה לו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, מתום תקופת הרישיון או ההיתר כאמור או מתום שלוש שנים ממועד השינוי, לפי המוקדם, אלא אם כן קבע גורם מוסמך ארצי מועד אחר.

9. בעל עסק או מחזיק רשאי בתנאים מסוימים להגיש השגה על החלטת רשות הרישוי.            

להלן קישור לתנאים להגשת השגה:
השגה על החלטת רשות הרישוי

קישורים:

 

מסמכים:

 1. בהתאם להוראות סעיף 7ג3 ל חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף 6ד לחוק, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף 7 לחוק וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים 2א, 8 ו-8א לחוק, וחוקי עזר לפי סעיף 11ג לחוק, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה תחת הכותרת רשות הרישוי.
 2. רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים כאמור בסעיף קטן (א) שאין פרסום לגביהם באתר האינטרנט.

 

צו רישוי עסקים:
חוק רישוי עסקים הסמיך את שר הפנים לפרסם בצו את כל סוגי העסקים החייבים ברישיון עסק, זאת בהתייעצות עם יתר השרים האחראים על מטרות חוק רישוי עסקים. סוגי העסקים שאינם נכללים בצו – אינם חייבים ברישיון עסק, כך לדוגמא חנות בגדים, משרד עורכי דין, מרפאה ועוד. עם צאתה לדרך של הרפורמה, תוקן צו רישוי עסקים בשנת התשע"ג-2013. כ-200 סוגי עסקים נקבעו בצו כמי שחייבים ברישיון עסק והם נקראים "פריטי רישוי
 

פריטים אלו מסווגים תחת 10 קבוצות משנה:

 • קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
 • קבוצה 2 – דלק ואנרגיה.
 • קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים.
 • קבוצה 4 – מזון.
 • קבוצה 5 – מים ופסולת.
 • קבוצה 6 – מסחר ושונות.
 • קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט.
 • קבוצה 8 – רכב ותעבורה.
 • קבוצה 9 – שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת.
 • קבוצה 10 – תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

 

כל העסקים טעוני הרישוי בצו רישוי עסקים רשומים בתוך טבלה שבה מספר טורים כדלהלן:

 • טור א' – קובע את המספר סידורי של סוג העסק.
 • טור ב' – מתאר את מהות העסק טעון הרישוי.
 • טור ג' – מטרות הרישוי. טור זה מחולק ל-5 עמודות משנה וכל עמודה היא שם המשרד שמופקד על המטרה המסויימת. משרדים אלו הם נותני האישור לעסק – כל אחד בתחום אחריותו
 • מלבד 5 המשרדים הללו, ישנם 2 נותני אישור נוספים שלא מופיעים בצו רישוי עסקים: וועדת התכנון ברשות המקומית והרשות לכבאות. שני אלו הם נותני אישור לכל העסקים המופיעים בצו. כאשר מופיע + פלוס בטור ג' תחת שם משרד, זה אומר שמשרד זה הוא נותן האישור לסוג העסק באותה שורה. כאשר מופיע (+) פלוס בסוגריים תחת שם המשרד, תישלח אליו ידיעה על פתיחת הבקשה בלבד של סוג עסק זה.
 • טור ד' – מסומן + פלוס ב-31 עסקים שבהם ניתן לבחור במסלול של היתר מזורז.
 • טור ה' – קובע אלו לאלו פריטי רישוי לא יפורסם מפרט אחיד או שיפורסם מפרט אחיד חלקי וזאת לפי המספר הסידורי של המשרדים בטור ג'.
 • טור ו' – תוקף רישיון (בשנים) מציין את מס' השנים שהרישיון תקף עד למועד חידושו. החלוקה בצו רישוי עסקים היא לתוקף רישיון של שנה, 3 שנים, 5 שנים,  10 שנים ו-15 שנה לפי רמת המסוכנות של סוג העסק.
 • טור ז' – חיקוק אחר מציין את הדרישות שעל העסק לעמוד בהם מתוקף חוקים אחרים מלבד חוק רישוי עסקים. הרשות המקומית לא תנפיק רישיון לעסק שלא עמד בתנאים של החוק האחר.

קישורים:

רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי:
בתאריך 10.7.18 הצביעה מליאת הכנסת על תיקון 34 לחוק רישוי עסקים.
הרפורמה הנוכחית ברישוי עסקים, הקרויה "רישוי עסקים דיפרנציאלי" מטרתה ליצור: איזון בין המטרות של חוק רישוי עסקים - שמירה על הציבור מפני נזקים (בריאותיים, בטיחותיים, סביבתיים וכד') - לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים.
רפורמה זו היא בעצם המשך ישיר לרפורמה של 2012 ומשלימה אותה. גולת הכותרת של הרפורמה ב-2012 היא ההבנה שבכדי לייצר לבעלי העסקים וודאות, שקיפות ונגישות לדרישות החלות עליהם, יש לפרסם מפרטים אחידים.
הרפורמה הנוכחית שואפת לשפר ולייעל את תהליך הרישוי, ובעצם יש לומר תהליכי הרישוי,  משום שהיא מגדירה תהליכי רישוי שונים המותאמים לסוגי העסקים השונים ומכאן שמה "רישוי עסקים דיפרנציאלי".
פעימה ראשונה של הרפורמה נכנסה לתוקף ב-1.1.19.

עיקרי הרפורמה:

 • קביעת מסלולי רישוי המותאמים לרמת המורכבות של העסק (מסלול קצר לעסק קטן, בינוני וכך הלאה)/
 • קיצור משך הטיפול בבקשה לרישיון – לוחות זמנים מחייבים את גורמי הרישוי כאשר אי מענה בזמן כמוהו כמענה חיובי.
 • בעסקים פשוטים: פתיחת עסק על סמך תצהיר של בעל העסק – מבוסס על אמון והעברת האחריות לידי האזרח.
 • הארכה משמעותית של תוקף הרישיון – "משתלם" לבעל העסק להתאמץ עבור השגת הרישיון כי הוא יישאר אצלו לאורך זמן (בשונה מרישיון שהושג במאמצים גדולים וכעבור שנה צריך לחזור שוב על התהליך).

קישור לדברי הסבר על רפורמת הרישוי הדיגיטלי
קישור לאתר משרד הפניםרישוי עסקים

מסלולי היתר מזורז במסגרת הרישוי הדיפרנציאלי:
נקבעו 4 קבוצות עסקים בהתאם לרמת הסיכון הנשקפת מהם , כאשר ככל שרמת הסיכון עולה , נדרשות יותר בדיקות ומשך הזמן למתן הרישיון מתארך בהתאם. קבוצות העסקים הינן כדלקמן:

 1. רישיון על פי תצהיר  - מסלול זה נועד לעסקים פשוטים המקבלים רישיון עסק מייד לאחר הגשת הצהרה ותצהיר. הצהרה – בעל העסק במבקש מצהיר כי העסק קיבל היתר לבניית המבנה בו פועל העסק לפי חוק התכנון והבנייה או שלא הצליח בשקידה סבירה לאתר את ההיתר שניתן לבניית העסק וכן כי לא בוצעו בעסק עבודות המחייבות היתר בנייה. תצהיר – בעל העסק מצהיר בתצהיר מאומת כדין כי התנאים למתן רישיון כפי שפורסמו במפרט האחיד וכן התנאים שפרסמה רשות הרישוי בנוגע לעסק מסוג העסק המבקש מתקיימים וכי ידוע לו כי חובתו לוודא שתנאים אלו יתקיימו בכל עת בעתיד. לתצהיר ניתן לצרף אישורים רלוונטיים מגורמים מקצועיים שאינם בתחום מומחיותו של המבקש.
 2. רישיון על פי היתר מזורז א' – מסלול זה נועד לעסקים ברמת סיכון בינונית , לאחר הגשת תצהיר ופתיחת העסק יינתן היתר מזורז ל-180 יום , במהלכם ייבדקו נתוני העסק על פי דרישות נותני האישור לצורך מתן רישיון עסק.
 3. רישיון על פי היתר מזורז ב' -מסלול זה נועד לעסקים ברמת סיכון בינונית + , לאחר הגשת תצהיר תתקיים תקופת בדיקה של 49 יום בטרם פתיחת העסק ולאחריה יינתן היתר מזורז ל-180 יום , במהלכם ייבדקו נתוני העסק על פי דרישות נותני האישור לצורך מתן רישיון עסק.
 4. תהליך רישוי רגיל.