צווי הארונה יפיע 2023

צו ארנונה 2023.pdf

צווי הארונה יפיע 2022

צו ארנונה 2022.pdf

צווי הארונה יפיע 2019-2021

צווי הארנונה 2019-2021.pdf