ועדת מל"ח (משק לשעת חירום) המועצה המקומית יפיע

מהות הוועדה:
ועדת מל”ח מקומית אמורה להכין את היישוב לשעת חירום ולהפעיל אותו בזמן חירום ומטפלת גם
באסונות (אסונות טבע, פליטת חומרים מסוכנים, אירועי טרור) ברגיעה..
הוועדה מתכנסת בדלתיים סגורות והחלטותיה אינן טעונות אישור המועצה.

חברי הוועדה

טבלת אנשי קשר - מל"ח (משק לשעת חירום)
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מנהלי מחלקות המועצה
מאהר ח'ליליה ראש המועצה maher@yaffa.org.il

פרוטוקולים והחלטות