ועדת רכש ובלאי - המועצה המקומית יפיע

מהות הוועדה:
מופקדת על פעילויות הרכש של הרשות ועל רישומו, מדווחת על רישום אי התאמות בין המלאי
במחסנים ובין הרישומים בספרים ומחליטה על-דרכי עדכון הרישומים וכן מחליטה על ייעודם של
טובין בלתי ראויים לשימוש ואינם ניתנים למכירה (בלאי).

 

חברי הוועדה

טבלת אנשי קשר - רכש ובלאי
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מוחמד אבראהים יועץ משפטי
סאמי מרג'יה גזבר המועצה s@yaffa.org.il

 

פרוטוקולים והחלטות