אחראי למניעת הטרדה מינית הוא אדם הממונה על-ידי המעסיק (כחלק מחובתו של המעסיק).

 • אין חובה כי האחראי יהיה עובד של המעסיק וניתן למנות אדם חיצוני לארגון, כגון עורך דין חיצוני.
 • תפקידיו של האחראי:
 1. קבלת תלונות בנושאי הטרדה מינית.
 2. קיום בירור במקרה שהתקבלה תלונה על הטרדה מינית.
 3. מתן המלצות למעסיק לגבי הטיפול במקרה של הטרדה מינית.
 4. מתן ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו.
 • אחראי לא יטפל בבירור תלונה אם הוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה:
  • אם בינו לבין המטריד קיים קשר משפחתי
  • אם הוא עצמו הוטרד בעבר על-ידי המטריד
  • אם המטריד הוא הממונה הישיר עליו
  • בכל מקרה אחר שבו יש חשש לניגוד עניינים לגביו
 • במקרה שלאחראי ישנה נגיעה אישית לנושא, עליו להעביר את בירור התלונה לאחראי אחר, או לפנות למעסיק על מנת שימנה לו ממלא מקום למקרה הספציפי.

פרטי הממונה על הטרדות מיניות:

רהיג'ה עבדאללה
הממונה על הטרדות מיניות
0524722484
0524722484