חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו. חוק זה חל על רשויות מקומיות בכלל, ועל המועצה המקומית יפיע בפרט.

החוק קובע מי זכאי לקבל את המידע, אילו סוגי מידע אסור למסור או שיש שיקול דעת שלא למוסרם, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם.

הסמכות לטיפול וקבלת החלטות בבקשות לקבלת מידע, בהתאם לחוק, מוענקת לממונה על ישום חוק חופש המידע ברשות הציבורית. הממונה על ישום חוק חופש המידע במ.מ. יפיע:  דוא"ל fadim@yaffa.org.il טל' 04-6557500.

בקשות לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע במ.מ. יפיע יש להפנות לממונה באמצעות הטופס המצ"ב, בצירוף קבלה על אגרת בקשה ע"ס 20 ₪ (הסכום מתעדכן מעת לעת) והתחייבות לתשלום אגרות טיפול והפקה כמצויין בטופס ובתקנות.

התשלום מתבצע אצל הקופאי במחלקת הגביה (בשעות 09:00-15:00).

נהלים כלליים:

  • המבקש מידע בהתאם להוראות החוק צריך להגיש "בקשה לקבלת מידע" בכתב, בכפוף לתשלום אגרה המתעדכנת מעת לעת בתקנות החוק, והוא אינו חייב לנמק את בקשתו.

  • המועצה תפעל בקשר עם הבקשה לפי הוראות חוק חופש המידע ויתכן שהמידע המבוקש לא יומצא, בהתאם להנחיות החוק. כך למשל, מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 לא יימסר.

  • תשלום האגרה יבוצע במחלקת הגביה ברשות.

  • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי המועצה ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.

  • טופס בקשה לקבלת מידע ניתן להוריד בקטגוריית הטפסים

 

 

תוכן ענינים – לצפייה בסעיפי החוק נא לחץ על GO

סעיף 1 חופש מידע Go 2
סעיף 2 הגדרות Go 2
סעיף 3 ממונה Go 2
סעיף 4 פרסום רשימת הרשויות הציבוריות Go 3
סעיף 5 דוח תקופתי Go 3
סעיף 6 הנחיות מינהליות וחוקי עזר Go 3
סעיף 6א מידע על איכות הסביבה Go 3
סעיף 7 נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן Go 3
סעיף 8 דחיית בקשות במקרים מסוימים Go 3
סעיף 9 מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרו Go 3
סעיף 10 שיקולי הרשות הציבורית Go 4
סעיף 11 מסירת מידע חלקי ומסירת מידע בתנאים Go 4
סעיף 12 תחולה לגבי אדם שאינו אזרח או תושב Go 4
סעיף 13 הגנה על צד שלישי Go 4
סעיף 14 סייגים לתחולת החוק Go 4
סעיף 15 דיוני הועדה המשותפת Go 5
סעיף 16 תיקון מידע Go 5
סעיף 17 עתירה לבית המשפט Go 5
סעיף 18 אגרות Go 5
סעיף 19 ביצוע ותקנות Go 5
סעיף 20 שמירת דינים Go 5
סעיף 21 תחילה Go 6

 

הממונה על חופש המידע

סאמי מרגיה
גזבר המועצה
04-6557504