מהי ארנונה

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי המועצה על פי חוק.
הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס.

מי הוא "מחזיק":

 • אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר.
 • אדם הגר בבית מלון או בפנסיון אינו נחשב כ"מחזיק" לצרכי הארנונה.
 • בנכס ריק - בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.

המועצה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג - 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז - 2007.
 

כיצד נקבע החיוב?

חיוב הארנונה הינו שנתי (מחודש ינואר עד דצמבר) ונקבע כמכפלה של שטח הנכס בתעריף למ"ר. 

 • שטח הנכס - כולל את שטח הרצפה נטו (שבתוך יחידות הבניין, ללא קירות פנים וחוץ, לרבות יציע וכל שטח מקורה אחר וכן מרפסות מקורות, פתוחות, סככות, בריכות שחייה וגגות).
 • התעריף - נקבע בהתאם לאזור המס, סוג הבניין והשימוש בנכס.
 • אזור מס - בעיר 5 אזורים גיאוגרפיים כמפורט במפת אזורי המס ליחידות מגורים, ו-3 אזורים כמפורט במפת אזורי המס ליחידות שלא למגורים.
 • סוג הבניין - נקבע לפי שנת גמר הבנייה ותאור הבניין (על פי הטבלאות המפורטות בצו הארנונה הכללית לאותה השנה).
 • שימוש - נקבע לפי השימוש בפועל ומתפלג ליחידות מגורים וליחידות שלא למגורים. 
  ביחידות שלא למגורים ישנו מגוון רחב של שימושים, כגון: בנקים, חניונים, מרכזי קניות, קרקע תפוסה וכו' - הכל כמפורט בחוברת הארנונה הכללית לאותה השנה.
  יחידה שנעשה בה שימוש שלא למגורים ולא נקבע לה סיווג ספציפי בצו הארנונה, תחוייב בתעריף השיורי של "בניינים שאינם משמשים למגורים".
  *התעריפים והקריטריונים לחיוב, על פי שימושים, מפורטים בחוברת הארנונה הכללית לאותה שנה.

פרטי התקשרות

עזמי גומיד
מנהל מחלקת גבייה
04-6084946